به تارنمای بختیاریها خوش آمدید

 

منظور از طراحي اين تارنما معرفي فرهنگ غني بختياري به شما عزيزان بازديد کننده مي باشد. اين تارنما همچنين مي تواند براي کساني که تحقيقاتي را در مورد ايل و قوم بختياري انجام ميدهند، مورد استفاده قرار بگيرد.

 

در اين تارنما سعي شده است که مطالب را بزبان انگليسي هم قرار داده تا آن دسته از بازيد کنندگاني که مايل به آشنايي با فرهنگ و آداب و رسوم قوم بختياري هستند و به زبان فارسي آشنايي ندارند و يا درک زبان انگليسي براي آنها بهتر است هم مورد استفاده واقع شود. باشد تا توانسته باشيم که در اين تارنما مقدار کمي از آداب و رسوم و فرهنگ و تاريخ و جغرافي و ... قوم بختياري را به شما بازديد کننده محترم بشناسانيم.

 

در ضمن اين تارنما داراي هيچگونه تبليغات شغلي و درآمدي نيست و فقط بخاطر آشنايي با فرهنگ شکوهمند بختياري طراحي شده است.