عـمرويه - سال 1314
ديــن اســلام از او گــشــت مــسـلــم بــقـرار اي کـسـوني که اگـويـن شـيخ عـمـر خـدمت کـرد
تـا بـبـد جـنـسـي شـيـخـت بکـني خوت اقـرار داسـتـونــي موز تـاريـخ اگــمـت گــوش بــگـــر
خــواسـت از مـذهـب اسـلام بـره تـار و تـتـار بــو مــعـاويــه کــر حــرب ابــوسـفــيـان بــيـــد
حـضـرت خــيــر بـشــر بـيـد و تـمام انصــار بـســر احــمــد مـرسـل قــشـن از کـيـنه کـشـيـد
خاک و گل پاک اکـشـيدن هـمه با کول و کنار کــل اصـحـاب بـزحـمـت هـمـه خــنــدق کـنـدن 
مـات و ابـيـن هـمه خـلق از او اسب و سـوار عـمـرو از کـيـنـه و لـج اسـبـه ز خـنـدق پـرنيـد
 يـا محمد په چته؟ سي چه نـشستي به حصار؟ ز غـروري کـه بـسـر داشت ز دل نـعـره کـشيد
 روز بـايـد کـه بـچـشـمـت بـکـنـم چي شـو تار مـو اويـدم کـه ز خـنـدق بـکـشـم تـون صـحـرا 
مـونـه اگـون عـمـرو کـر عـبـدود ريـشـه درار ريـشـه و بـيـخ تـنـه وامـو ز دنــيــا بــکــــنـــم
بـه جـلات تـش نـزنــم يـا نـکـنــم حـونـته بـار عـبـدود بـوم خـبــر از مــو نــداره ار اخــــوم
هـر چه داري هش و هش پاک نبرم باخرو بار سـرره جـسـتـنـمه ارکـه قــرون تـــون نــدرم
کـه يکـيتون بـروين و بـکـشيـن ئي سگ هـار حـضـرت خـتـم رسل بـانگ بـاصحاب کـشـيـد
کـه جـواب هــيـچ نــدادن بـرســول مــختـتــار جـو نو از ترس هـمه رنگ زريـسون پـرست 
 گـد گـگـويـل يـونـه چـي شيـرومنم شير شکار ز ســر قــهــر ورســتــار بــپــا شــيــر خــدا
احـمــد ار اذن بــده مــوابـــرم از يــو دمــــار بـا حضـور هـمه اصحاب عـلي عـرض بکرد 
جـنـگ بـا فـيـل خـدا نـه تـو چونو خوار مـدار حـضـرت خـتـم رسـل گـد بـجـوا بـس بـنـشين
قـزقـزي کــم بـکـن و رو بـنـشـيـن کـار مــدار يــا عــلـي مـر تــو نـدونــي يـو کـــر عـبـدود
ز سـر قـهـر گـزيـد لـونـه و رهـدي بـکـنــــار وقـتـي فـهـمـيـد عـلـي مـيـل پـيـامـبـر نـي دي 
کـه وريـسـتـيـن گ گـويل بـرويـن پـاک بفرار حـرف بـيـموقـع عـمر زيـد کـه معـناس يوبـيد
گـد يکــي قـصه مـودونـم ز هـمـي لکـه چـنـار سـر جـــرنـيــد طــرف عـمرو بـآواز بـلـنـــد 
مـنه يـک قـافـله سـنـگـيـنـي ارهـديـم شـوتــار عـمـرو بـيـد و مـو کـر تـاتـم و تـاتـم هــشـام 
ار هـمـه چـهـار نــفــر بـيـن زيـادتـر ز هـزار يـه دفـه بـي حـوري دز سـر رهـمـونـه گرد
چـشـم تـازيـن بـيـک از هـمـه سـو بـرد دمـار عـمرو ور دست گرد کره شـتـر کـرد درک
گـد کـه فـاروق خرفـتي وني يـاي هـيـچ بــکار احمد از حرف عمرو اخمه کشيد ورمنه يک
سي چه ئي قـدر ازني ئي هـمـه بي پي بگـدار حـرف بـيـوره مــزن کــردل ارديــتــه نــبـر
چـنـد سـنـگـيـن اکـنـي بـار خـوتـه روز شـمـار بــزبـونـت بـزنـه مـارکـه کــرکــر نــکـــني
يـا مـحـمـد بـفـرسـتـي تـو ز اصحـاب کـبـــار بـاز عـمرو از تـه دل نـعـره و فـريـاد کـشيد
يـا فرسـتم بـبـهـشـت پـاک مـو يـو نـونه بـقطار گـد بـه طـعـنـه : مـو اويـمـه بجـهـنم بـرووم
بـاز فـرمـود : عـلـي رو بـنـشـيـن عـذر مـيـــار باز عـلي عرض بکرد بس که اجازه بده بـم
کــه هــمــي تــازه زپــاتـون ادرارم شــــولار باز عـمرو از ته دل بـانگ بـاصحاب کشـيـد 
 آبـرو سـو بـورم ور مـنـه هـر شـهـر و ديــــار يـک کـلـه کـاغـذيـه ور سـر شـيـخـيـن بـنم
دم خـريـس وا بـکـنـم ور مـنـه ئـي ايـل و تـبار عـمـر وا بـگـــرم ريـشـسـه از تــه بـبــرم
بـکـنـيـزم نـگــدم در وره  روشــونــه بــيـــــار سـيل ور آيــنـه بـکـردم و نـتـاشـيـم ريـشم
 لاش اصحـاب بـسـوزنـم هـمه با هـيـمـه و خـار نـذر کـردم خـومـه تـک تـش بـمديـنـه بزنم 
ئـي قـدر خـفـت و خــواري بـســر خـلــق نـيار دفـه سـوم کـه عـلـي گـد بـمـحـمـد کـه: بسه
کـه اجـازه بــدهــي بــم بـحـق هــشــت و چهـار الـتـــمــاســت اکــنــم تــا ســر پـــات بوسم
يـو هم او شخص که از ترس مـو رهـدي بـفرار جـنـگ بـدره تـو فـرامـوش مکـن مر نيدي
تـو بـرو تـا مـو بـبـيـنـم چـه ابـو آخـــر کـــــار گد محمد بـعـلي : دسـت خـدا پـشت و پنات
مـثـل شـيـري کـه بـبـيـنـه بـدم ريـس شـکـــــــار شادمون شيـر خدا هد طرف عمرو چو برق 
گـد: تـو ور گـرد بـروجـون خـتـه مـفـت مـــدار عـمـرو ديـدي چـو عـليـنـه هـو بآواز بـلـند
تـو بـرو تـا کـه بـيـاهـن هـمـه اصـحـاب کـبــــار دوسـتـي مـو و بـوتـه تـو فـرامـوش مـکـن
شـيـر ديـده کـه چـونـه دک ازنـه مـثـل شـکـــار کـر عـفان پـدر سک کجـنه سي چه ني يا
نصـف شو نـيـد کـه گروسي  و بـري ورته غـار بـابـوبـکـر بـگـو چـنـد زني حـيـله و شـنـد
اگـوهـي دالـــو پـيـره کـه کـنــه شـــيــر نـکــار بوس او پـيـر دوروگو به مـنه مال خمون
ئـي چـودي حـيـله و شـنـد تـونـي يـا هـيـچ بـکـار کجه پس رهده عمر بس بگـواي بخت بووت
کـربـي دا اخـوهـــه تـا نــکــنـه از مـــو فــرار دي بـه تـسبـيح و دعايـنـد و به ورد منه لـو
که چو نـو گـپ ازني ئي هـمـه با فـيـس و وقار گـد عـلي : احـمـد و اصـحـاب کـنيزا داتن
کـه گـودي تـش ازنـم بـس هـمـه با هـيمه و خار اگـوهـم شـهـر مـديـنـه بـه تـيـول بـوتــــه
کـه ز شـمـشـيـر مـو لـرزنـده ابـولـيـل و نـهــار مـر نـدونـي چـو مني خـدمت احـمد اکـنه
کـه مـنـه جـنـگ ز دشـمـن نـکـنـه هـيــچ فـرار مـن اگـون حـيـدر کـرار کـه معـنيس يونه
تـا تـه زو نــتـه گـرهــدم  و کـــشـــيــدم بـمـهار دوش بـيدي که مـنه بـدر مو غـوغا کردم
اشـکـمـاسـونـه مـو شـرنـيـم زيـک چـي چـلوار عـنبه و شيـبه و او هـنظـله مرياد بو رهـد
ابـرم از تـو و اصـحـاب هـمـه نـــســـل و نــتـار اگـو هـم مـر تـو نـدونـي مـو تـلافي اکنم 
بـه دورو بـسـکـه گـديـن روز قـيـامـا و شـمــار آخرس جنگ قريشه تو و مـحمد و ندين
يـه کـتـابـي بـنـويـس کـه ني يـا هـيـچ بـکــــــار چندترين فنـق درارين زختون هي شووروز 
چـنـد تـري قـصه بـياري تـو ز پــيــر اروز پـار گدعلي بس که: بسه بخت بووت حرف نزن
گـد عـلي: مـطـلبـيه صـبـر بـکـن دسـت بــــدار عمرو شمشير کشيد خواست بجمنه بعلي
ز سـه خـواهـش ز يکـيسـون مـو نـدارم انکـار گدعلي بس: موشنيدم تو گدي ورمنه جنگ 
ز سـه خـواهـش بـه يـکـيـســون انـماهـم اقـرار عمرو گد: دشمن موارکه سه خواهش بکنه
مـو قـــبــولـــس اکــنــم ارچــه بـبـيـنـم دشــوار حال اير ميل تو وابيده که خواهش بکني
ديـن اسلام قـبــول کـن، بـت بـهـلي بــــکــنــار گدعلي بس: توبي يوحرف مونه گوش بگير
تـو زئـي حـرف گـذر کـن سـخـني تـازه بـيـــار گـد که: از دين باوام بخت بووم نيگذرم 
جنگ مـکـن واس بـرو حـرف مـزن کار مـدار گـد: حـالا که نـيـاهـي تـو بـه ديـن احـمـد
کـــل و گــالــه ز پـي اسـب اکــردن بــســيــار گـد: يـا بومه چـو پـرنـيم ز خـندق زنـگل
حـرف زنـگـل چـکـنـم کـه اگـوهـن کـرد فــرار مو خجالت اکـشـم ارکه به خوم ورگردم 
چـونـکـه نـاجـور ابـوهـه جـنـگ پـيـاده و سـوار گـد حـالا کـه چونونه پـه درآ از يــابــو
کـه بـجـمـسـت زمـيـن گـشـت هـوا تـيـره و تـار عمرواسب خونه پي کرد وزدل نعره کشيد
تـا نـگـون بـرد عـلي حـيـلـه و تـزويـر بـکــــار گد علي بـس که تو واضـربت اول بزني
 زدل حــضــرت جـبـريــل امـيـن رهــد قـــرار دست عمرو رهد بهوا خواست بجمنه بعلي
قـسـمي داد خـــدانــه بـحــق هــشــت و چــهـار سرپتي احمد مرسل و دو دستـش بهـوا 
ريـن ومـيـن هـمـه پــاي کــنــد حـوا بـا دل زار تا ته پـير" آدم " بـيچاره ز زوني رهـدي
مـثــل بـارون بـهـار اشــک ارهــدن بــکـــنــار کل اصحاب اني يشتن همه با گردن کج
کــه خـدايــا تــو عــلــيـنـه بـــســـلامــت وادار روح موسي ز کل عرش اچرنيد بخـدا
درک و خــود سـه شـرنـيـد زيـک مـثـل خـيـار به منه ئي هو و جنجال هو جمنيد علي
ارکـه اکـشـت عـلـي، کـار تـمـام بـيـد و تـيــار يـه عـلف داغ نهادي به منه فرق سرس
پـاک مـلائـک پـي نـظـاره کـشين صف بـقطار وقت تکبـير علي گد و کـشيدي شمشير
انجـم و چـرخ بريـن پـاي هـمه رهـدن زمـدار آسمونا و زمين درهـم و برهـم وابـيــد
يـونه اگـون برق که افـتو زورس کــرد فـرار بـرق شمشير عـلي زيد منه عرش خدا 
نـوبـت اونه کـه بايـد کـنه زي مرحـلــه بـــار عمرو فهـميد که ديه غافلهً مرگ رسيد
رونسه و بـيـرقـسـه ونـد بـه لـم چـي لـک دار خواست تا جم بخوره شيرخدا جمنيد بس
بـــســـرادار جـهــنـم کــه کـلـيـتــانــه بـيــــار تا علي شوند به عمرومالک دوزخ چرنيد
گد که بوس او چونه گدرو جل و بنداسه درار گـد مـنه غـرفه تهي جاسه معـين بکنين
که ورستاد ز زمـين خـرمـني از گـرد و غبار عمرو رهـمست زپامر اگدي که رمست
مـثـل شــاهــي که سـر تـخـت نـشـيـنه بـقـرار به منه گرد علي رهـد سرسينه س بنشست
آفـرين بـاد بـديـن سـلـطـنت و شـاًن  و وقـــار ز مـنـه چرخ بـرين يک مـلـکي داد نـدا
وقـتي کـشـتــيــم زره مـه تـو زلاشــم نــدرار عمرو چرنيد بعلي: اي مو بقربون سرت
نـيـد محـتـاج بـه ئـي آهـن بـي رنـگ و نگـار گد علي بس که: کري شاد بميري که علي
گـوش تـا گـوش سـر عـمـرو بـريـد رستم وار دشـنـنه شـيـر خـدا از کل شالس درورد
اخـرامـيـد بصـد جـلـوه چـي طــاووس بـهـــار سرخـيـن آلي عـمرو به منه دست گـرد
کـرد تـعـظـيـم و بــپــاهـاس سـر کــرد نــثــار بـهـمين حال اويد تا که رسـيـد بـرسـول
کـه صـداسون زبـرافـتـو ارسـيـد تا بـه نصار کـل اصحاب وا با يک هـمه تکـبير گدن
ز صـداگالـه و کـل هـيـچ نه حـد بـيد نه شمار مـخـتصـر قـشـقره وابـيـد منه مال عرب
ريـسـه بوسـيد و بخنـديـد و نـشـوندس بـکـنار حضـرت خـتـم رسل دست علينه بگــرد
گـد بــا حـمــد کــه سـلامـت ارسـونـه سـتـار جـبرئيل از طرف حق بسه گم ويد به لم
مـذهـب ديـن تـو وابــيــد مــســلــم بـــقـــرار حق افرمائه که از ضربت شمشير عـلي
پـي شـاًنــش بــه دم عــــرش بــزيـدم  وردار نومسه با قـلم سوز نوشـتـم کـل عــرش
اخـتـيار شـو و روز کـه اگـون لـيل و نـهـــار کوثر و حوض بـهـشته به تـيولس دادم
نصـف شـال خـومه دامـس که کنه زس دستار پاک ملائک همه نه حلقه بگوشس کردم
نـيـفـروشـم مـو يـه مـيـسه بـهـمه ايل و تـبــار بـــخــدائي خـودم قـدر عـلـيـنـه دونــــم
افسـر ار مـدح عـليـنه بـکـنـه حــق داره
چون ني ياهه چو علي دي بجهان شاه سوار