دلبريه
مو فقير تـُـنم اي شاه بحالم بنير مو اسير تونم اي ماه بکن ورمو نظر
مو دلم خواست شوينه بکنم باتو سحر مو دلم خواست که روزينه سرآرم باتو
عشوه و ناز کرشمه همه با فتح و ظفر شاه خوبون تو بـيو تا به رکاب تو بيا
ايخدا چندي خوو زندگي با دلبر راستي ار تو بـيايي چقدر شاد ابووم 
جلوهً گل بني ير خسرت بلبل بني ير منه گلزار بيو عاشق و معشوق ببـيـن 
 تو بکن ناز که نازت اکشه نيلوفر گل بچـيـنيم و بخنديم و بگرديم بباغ
گل سهر تو بچين و بزنس ورمنه سر گل زرد مو اچينم که برنگ رُخُمه
گل سوري به تُـنه چونکه هدي زس بهتر گل حسرت زمونه چونکه مو حسرت بدلم
 چهچه بلبل و مستي شراب خلر شو مهتو بمنه باغ مو و تو يکجا
روح در حالت پرواز و تـنـُم زير و زبر دست مو گردن تو دست تو ور گردن خم
ينه اگن لذت عمر و ينه اگن حظ بشر ينه اگن زندگي خو، ينه اگن وقت عزيز
ناکسم ار بکنم ياد ز حوض کوثر کافرم ار ببرم هيچ مو اسمي ز بهشت
اسو بايد بگم اي وقت زئي ما مگذر اسو بايد بگم ايچرخ فلک چرخ مزن
گله مندم ز تو ايدوست تو هم خت دوني

آخرس رحم نکردي تو بحال افسر