او کـوثـر
ريـزه خـوارون سـر سـرفـه خـشـک و تـريـن بـارلا! کـه هـمـه خـلق تـو فـرمـون بـر تـن
 تـشـــنــه حـــردن جـــومــي ز او کـــوثــرتـن اُو پـيـايــل کــه دلاسـونـه بــدريـا ايــزنـــن
سـرو خـاک تـو ايـسـاهـن کـه هـمـه نـوکـرتـن سروروني که کـُله سُون منه خورشيد تونه
تـي تـو بـيـرنگ و غـرورن کـه کـنـيـز در تـن گـُـلـتـو ارون کـه مني حور بـهـشـتـن تـيلُم
چـي پـلـشـتـوکـن و زيـر خــط بـال و پــر تــن افـتـو و مـه کـه ز سيـمرغ تو بالاتـر ارن
زيــر چــرمـيـن عـلــم کـــاوه آهــنــگــر تــن صد فريدون که به ضحاک توشوخين ايزنن
دس غــمـنـومـه نـويـس قـــلـــم و جـوهـر تـن عـقـش فرهـاد فـلکـزيـده و مجـنـون کـلو
خـط اسـبـيـدي و شـو رنـگـي چـوقـا ورتــــن چونواي لـُر بچـيل واتو نـزنگن که گـدي 
بـخـت يـارون تـو مـنـديـر شـو مـحـشـر تــن هرچي ديـبون ستم پـيشه گـُروسن زنـُومت 
تـا قـيـُومـت بـه رکـوداري پـــيــغـُـمـبـــر تـــن تـکـسـوارُون دلاور بـمـنه ايـل خـمـون 
هـــمـه هـُــم تــيــپ بــراهــيــم کـُــر اذر تـــن بخـتياري ز وجـود تـو به اشکستن بـُت
 تـا کــنـي ريـشــه بـيــداد نـــه هـمـسـنگـر تـن اي به قربون تو واسون نه که تيگت کربـُو
مـرنـدونـي کـه نـيـشـنـن تـُونـه بـل کـافـر تـــن به فرنگي همه جا هر چه ادي! خيفم ايا 
کـُشـتـه اولاد هــريـمـن زدم خـــنــجـــر تــن مـر نگهدي به قـُرونا که بميدوُن حساو
ارکـه هــيــجــار بـيــاي هـمـه شـيــر نـر تـن ذولفـقارن بکش وبنگ علي کن که بـيو
تـونـه وا ايـهـمـه دُشـمن کـه بـدور ســـر تـن غيرتـُم نيکنه بـُر! دُنگ مـدُم تا بـيـنـُم
بــنــيــر هــمــتـه! وادس پــتـي يـــاور تــــن نازُم اي گويل "خـُسرونه" که شـُرگ تو کـُنن 
 
     در آرامگـاه فـردوسـي، در شـهـر تـوس سـروده شـد، شـهـريـور 1370