صيد و صياد
بدست خويشتن بنمود قيدم کمانداري بدشتي کرد صيدم
بخرسندي برش جان مي سپارم من اين صياد خود را دوست دارم
خوشا صيدي که صيادش تو باشي خوشا صيدي که در يادش تو باشي
که آزادم کني پرواز گيرم در آن ساعت من از حسرت بميرم
که بنويسي خط آزاديم را بري روزي تو از دل شاديمرا

الهي تا که اين صياد باشد

دلش خرم روانش شاد باشد

 

   

 براي بازگـشت به صـفـحه قـبل لـطـفا اين صفـحـه را بـبنديد